ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Фирма Наименование: Одоната Козметикс ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: BG 204287083
Правна Форма: Дружество с ограничена отговорност
Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1612 район р-н Красно село ж.к. “Хиподрума”, бл. 129, вх. А, ет. 1,ап.1
Телефон: +359894715659
Управители: Мирена Георгиева Събева и Димитрина Мирчева Димитрова
E-mail: [email protected],
Уебсайт: www.odonatacosmetics.com
Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg

Одоната Козметикс ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.odonatacosmetics.com както следва:
1.Лични данни и тяхната обработка
1.1 Видове обработени данни:
•    Лични данни – Имена
•    Данни за връзка (имейл адрес, телефонен номер).
•    Данни за съдържанието (въвеждане на текст).
•    Данни за употреба (посетени сайтове, интерес към съдържание, време за достъп).
•    Мета и комуникационни данни (информация за устройството, IP адреси)
•    Ако получавате маркетингови съобщения от нас (newsletter, бюлетин), ние събираме: Име и данни за контакт – имейл адрес и име
1.2 Категории на субектите
•    Посетители и потребители на онлайн услугата (наричани по-долу “потребител”).
•    Клиентите, използващи нашия уеб сайт (наричани по-долу “потребител”).
1.3 Цели за обработката на личните данни:
Предоставяне на услуги и тяхното подобряване. Ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим предлаганите услуги и да ги подобряваме с цел вашето удовлетворение. Конкретно тук са включени:

•    Предоставяне на онлайн оферта, нейните функции, съдържание и видео материал

•    Обработка на всички поръчки, включително свързаните с тях физически процеси, и по-специално тази за изпращане на пратка и по отношение на възможната обратна транзакция в случай на гаранция.

•    Отговаряне на заявки за контакт и комуникация с потребителите.

•    Измерване / маркетинг на аудиторията

•    Обработваме вашите контакти за да се свържем със вас във връзка с поискани продукти или услуги или да отговорим на всички запитвания, които имате

•    Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина е задължителна стъпка за завършването на поръчката. Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние и е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

•    Маркетингови предложения. Изпращаме ви търговски съобщения за подобни продукти на тези, които сте закупили. Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения чрез използване на линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл.В случай, че прекратите абонамента на търговските съобщения, в последствие ние няма да използваме вашите електронни контакти за тази цел. Ще започнем отново да ги ползваме, ако се регистрирате или изрично го поискате.

•    Използване на данни за рекламни цели. Ние използваме Вашите данни за постоянно персонализиране и подобряване на офертите ни. Използва се само вече съществуваща информация, например за интернет връзката Ви, използваното от Вас устройство, операционна система, дата и час на посещението на началната страница или страници, които сте посетили, както и информация, която сме получили от Вас. Можете да възразите на използването на личните Ви данни за рекламни цели по всяко време. Едно съобщение по електронната поща, с писмо или по факс е достатъчно за целта. Може да намерите нашите данни за контакт в нашият сайт или на [email protected].

Дефиниции
•    „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице
•    “обработване” означава всяка операция или набор от операции, която се извършва върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, привеждане в съответствие или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
•    „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
•    „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
•    “администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
•    “обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
•    “Бисквитка” е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането ви в състояние “логнат”, докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация

Допълнение за информация за доставка
За да осигурим на нашите клиенти по-добра услуга за доставка, ние работим с доставчик от трета страна, който обработва номерата за проследяване на пратките и публикува по-подробна информация за статута на доставката на всеки клиент. Информация за третата страна:
“Еконт експрес” ООД – българска транпортно-логистична компания, която предоставя куриерски, пощенски и карго услуги. Основана е и базирана в Русе.
Отговорният служител на Еконт по защита на личните данни е Ана Йосифова, с която можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на E-mail: [email protected].

1.5 Срок на съхранение на личните ви данни

•    Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

•    Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка чрез регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

•    Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 10 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

•    Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

•    Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

•    Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор

Чл.2 Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
2.1    Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

•    Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.
•    След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.
•    Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

2.2    Право на достъп

•    Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.
•    Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
•    След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.
•    След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
•    Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

2.3    Право на коригиране или попълване

•    Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“или да се свържете с нас с оказаният номер за контакт.

2.4    Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

•    Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
•    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
2.5    Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Чл3. Уеб страница
3.1. Бисквитки
Нашият сайт ползва т. нар. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас релевантно, интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфона или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър. Повече информация за бисквитките можете да намерите тук. Бисквитките използваме например за:
•    правилното функциониране на кошницата, за да завършите своята поръчка възможно най-лесно
•    запомняне на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате
•    възможно най-добро приспособяване на нашия сайт към вашите изисквания чрез мониторинг на присъствието, вашето движение по сайта и използваните функции
•    получаване на информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес
Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“). Например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от вас страници. Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.
3.2. Използване на бисквитки
Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните т.н. „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните т.е. „persistent cookie“, остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).
Бисквитките също могат да бъдат разделени според тяхната функционалност на:
•    аналитични, които ни помагат да подобрим потребителския комфорт на нашия сайт с това, че разбираме, как потребителите го ползват
•    конверсионни, които ни позволяват анализиране на ефективността на различни канали за продажба
•    tracking (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат за анализиране на ефективността на различни канали за продажба
•    за повторен маркетинг, които ползваме за персонализиране на съдържанието на рекламите и тяхното правилно насочване
•    сесийни, които са от съществено значение за функционалността на сайта

3.3. Забраняване на бисквитките
Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.
Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:
•    Chrome
•    Firefox
•    Internet Explorer
•    Android
•    Iphone и Ipad
Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/
Чл. 5 Анализ на посещаемостта и проследяване на потребителското поведение на уебсайта чрез кодове от домейни на трети страни
5.1 Google Analytics, Google Adwords
Ние използваме възможностите, предоставени от Google, за да измерваме посещаемостта на сайта ни като брой и честота на посещенията. Ние не използваме тези възможности, за да събираме лични данни или индивидуални IP адреси; данните достигат до нас в обобщен вид и анонимизирани със статистическа цел и подобряване на посетителското изживяване на нашия уебсайт.
Събраните по този начин данни са достъпни за Google и според техните политики и условия могат да бъдат комбинирани с други данни, които Google вече има относно вашата самоличност или вашето устройство, поведението ви в дигитална среда, предпочитанията ви при търсене. Комбинираните от Google лични данни, включително събраните чрез дигиталните активи от нашият сайт, могат да се използват от търсачката за различни цели, описани по-горе като Маркетингови цели. Интеграцията с Google Plus позволява препопулирането на информация от Google Plus за попълване на формата с данни от профила на потребителския профил на нашия сайт.
Интеграция със социалната мрежа Facebook и Instagram (Използване на социален plug-in за връзка към страницата на нашият профил във Facebook и Instagram)
С цел по-добрата видимост на услугите и новостите, които предоставяме на нашите клиенти, ние сме избрали да поставим на уебсайта си plug-in, който осигурява връзка към страницата ни във Facebook и Instagam. Моля да имате предвид, че връзката се осъществява чрез прикачване на бисквитка от домейна на Facebook и Instagram към вашето устройство, чрез която социалната мрежа може да проследява потребителското ви поведение и навиците ви на сърфиране, включително и ако не сте регистриран потребител на мрежата към момента на закачането на бисквитката. Бисквитката се поставя само с вашето предварително съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.
Чл 6. Валидност
Тези Принципи за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018 година.